tìm từ bất kỳ, như là pussy:

cootin' out chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?