tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A coward who imitates other people
1: Hey man
2: Hey wo-man
1: Man!! that was my joke!! You're such a Copy pussy!
viết bởi kingofSlang 16 Tháng ba, 2010