tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The vagina of a dead femail corpse. Also known as a "jody"
That corpse's corpsegina(jody) is gross!
viết bởi Kon 15 Tháng mười hai, 2004