tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

couldn't agree with you more chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?