tìm từ bất kỳ, như là doxx:

councilium malum trium chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?