tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Coutch is a Couch, only misspelled.
I Mis-spelled the word couch as "coutch" and misspelled "misspelled" at the same time.
Too much vodak.
viết bởi User24631 11 Tháng sáu, 2008