tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

cow suit crazy. cowsuitcrazy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?