tìm từ bất kỳ, như là kappa:

crab's in the barrel chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?