tìm từ bất kỳ, như là wyd:

crabs in bucket chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?