tìm từ bất kỳ, như là cunt:

crabs in the bucket chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?