tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

crabs-in-the-barrel chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?