tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

crabs-in-the-barrel chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?