tìm từ bất kỳ, như là fap:

crack victim chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?