tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Some thing really Cheesy or cheap

or something Stupid and retarded
"damn that ring i got for 25 cents is some cracka shit yo"


"man that guys on some cracka shit"
viết bởi homeboy 06 Tháng năm, 2004