tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A person who is white (cracka), black (nigga),and Asian (nese)
Damn your family is fucked up your a damn crackanigganese
viết bởi matt 27 Tháng tư, 2005