tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Half Crackerand Half Asian
I ain't White, I'm Crackasian!
viết bởi WVJonesy 12 Tháng một, 2006
 
2.
they think they're caucasian, but they're just asians on crack
"Hello!"
"AAHHHHH, it's a crackasian!"
viết bởi Ted 09 Tháng tư, 2005