tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

cranking the roast beef! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?