tìm từ bất kỳ, như là hipster:

crap a brick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?