tìm từ bất kỳ, như là thot:

crapped the tent chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?