tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To take a crap, haxxor style.
Dude1: "Good game of counterstrike"
Dude2: "Thanks"
Dude1: "I'll be right back, I gotta take a crapxxor"
Dude2: "Ok"
viết bởi Anonymous 30 Tháng chín, 2003