tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
Slang for Crap must stink
Oh Cratmosstank, I forgot my cell phone at home.
viết bởi Bartledoo2 29 Tháng mười, 2013