tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The old Waynes World Joke. Has to be said quickly.
Cream of some young guy.
Have you ever had the creamofsumyungguy?
viết bởi Ben Davis 30 Tháng chín, 2003