tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

crescent head lingo chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?