tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a blackman with small dick.talks like a FOB.
viết bởi Anonymous 30 Tháng tư, 2003

Words related to cresna

caring honest loving nice understandable