tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A slang word used to replace any other word in a sentence
Cristab me that salt shaker G!
viết bởi HoboGoblin 02 Tháng mười, 2013