tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When some things is tizzite AND crunk. its crizzunk. origin south texas.
Dude my 21st birthday was crizzunk!
viết bởi Koolaid 09 Tháng năm, 2005
 
2.
Derivative of crunk. Being crizzunk is crunk to the next level.
Jon: We gon get crizzunk tonight!!
Steve: Only hells yeah.
viết bởi Ronald Wichhart 02 Tháng một, 2009