tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Getting drunk and high simultaneously.
person 1: I'm so drunk and high right now!
person 2: So you've been cross-hazing?
person 1: I'm so drunk and high right now!
viết bởi Crease22 20 Tháng mười một, 2010