tìm từ bất kỳ, như là sex:

cross-jostle chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?