tìm từ bất kỳ, như là trill:

crotch robber chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?