tìm từ bất kỳ, như là thot:

crude responses chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?