tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Cool, Awesome, Unique.
"Hey that car is preety cruhh!"
viết bởi Ryan Turner 17 Tháng năm, 2005