tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
he is a awesome user and deserves to be modded.
Damn crumbumb anothe great thread.
viết bởi boatwright 26 Tháng tám, 2004
 
2.
damn you, and your angry beaver
crumbumb is gonna get banned.
viết bởi tal 26 Tháng tám, 2004