tìm từ bất kỳ, như là spook:

crush someone's ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?