tìm từ bất kỳ, như là kappa:

crusty g-string chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?