tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Guitar master with long curly hair.
That guy is such a Curtis.
viết bởi Anonymous 07 Tháng tư, 2003