tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

cute until she turns around and you see her mug chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?