tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
calm your grown-ass tits
-why did you break your phone????
-cygat i'm getting a new one
viết bởi erik100 22 Tháng mười hai, 2013
 
2.
calm your grown-ass tits
-why did you break your phone??
-cygat i'm getting a new phone
viết bởi cygat1234 22 Tháng mười hai, 2013