tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

d-phi-e chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?