tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

da austs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?