tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

dad-to-be chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?