tìm từ bất kỳ, như là spook:

daddy's driving medicine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?