tìm từ bất kỳ, như là sex:

daemian triskaideka chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?