tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
def 1: a silly person
def 2: idiot
def 3: anything
Your a silly daggrit.
Stupid daggrit!!!
I took the daggrit for a walk.
viết bởi Mangs 07 Tháng năm, 2006