tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Stupid, the act of being stupid. Pervert
Your such a daght. Quit being daghty!
viết bởi Mr. Daughty 31 Tháng mười, 2011