tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A person with a dal belly has a large hanging stomach
I don't want a man with a dal belly.
I want a bony man.
viết bởi PoPo_93483 16 Tháng tám, 2007

Words related to dal belly

belly dal dahl fat stomach