tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Dalc stands for:

Dances/Dancing
Around
Like
Crazy
What a PARTY! I DALC'ED all day long.
viết bởi Benjamin T. 11 Tháng năm, 2006