tìm từ bất kỳ, như là muddin:

damb ann is fine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?