tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
2.
Is a variation for the word dumb.
Man that guy is a dambo!
viết bởi NMG in this bitch 18 Tháng mười, 2003

Words related to dambos

dambo
 
1.
(n.) A good set of tits. Often an abbreviation for the longer term - dan marino.
"What do you think of those dambos"

"Dan Marino's been playing well lately"
viết bởi KT 18 Tháng tám, 2003