tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

damn hoe chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?