tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. A male who eats rice at rapid speeds
2. An otaku into popular stuff only
'duuuude you eat that rice like you're a danzel or something'
viết bởi pseudonymmerisonymer 15 Tháng tư, 2014