Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

dave pragg chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?